ikona menu mobilnego
PL EN

Baza wiedzy


Informacja starosty

Co to jest Informacja starosty, jak ją uzyskać oraz kiedy Informacja Starosty nie jest wymagana?

 

CO TO JEST INFORMACJA STAROSTY?

W ramach procedur mających na celu zalegalizowanie pracy cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę ale także zezwolenia na pobyt czasowy i pracę czy zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), często wymagane jest przedłożenie informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających status uchodźcy, potocznie nazywanej informacją starosty lub testem rynku pracy.

Wymóg uzyskania informacji starosty o lokalnym rynku pracy stanowi przejaw polityki socjalnej państwa w zakresie stanu zatrudnienia obywateli, poprzez zagwarantowanie pierwszeństwa uzyskania pracy na terenie Polski jej obywatelom przed obywatelami innych państw, w praktyce natomiast stanowi dodatkowy wymóg formalny konieczny do uzyskania zezwoleń niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca.

 

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ STAROSTY I NA CZYM POLEGA TEST RYNKU PRACY?

Informację starosty uzyskuje się poprzez złożenie oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, w której potencjalny pracodawca wskazuje dokładne wymogi określone na stanowisku, na które poszukuje pracownika i na tej podstawie weryfikowane jest, czy w rejestrze osób bezrobotnych znajdują się osoby, które takie wymogi będą spełniały i mają możliwość zaspokoić potrzeby kadrowe danego pracodawcy.

Dodatkowo starosta ocenia, czy wymogi oraz wynagrodzenie wskazane w złożonym wniosku są adekwatne wobec stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik.

W przypadku, w którym w rejestrze bezrobotnych będzie figurowała osoba spełniające postawione przez pracodawcę wymogi, zatrudnienie cudzoziemca nie będzie możliwe.

Co istotne, informacja starosty musi zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową, a w uzasadnionych przez starostę przypadkach nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem wniosku.

 

KIEDY INFORMACJA STAROSTY NIE JEST WYMAGANA?

Nie zawsze jednak uzyskanie informacji starosty jest wymagane. Przeprowadzanie testu rynku pracy nie będzie konieczne w przypadkach uwzględnionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w rozporządzeniach wydawanych przez właściwych miejscowo wojewodów dotyczących zawodów deficytowych, a także przypadkach wyłączonych z mocy ustaw, przede wszystkim ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Będą to między innymi:

 • lekarze,
 • pielęgniarki,
 • programiści,
 • projektanci baz danych,
 • opiekuni osób starszych,
 • murarze,
 • malarze,
 • ślusarze,
 • kierowcy autobusów,
 • cudzoziemcy posiadający wizę z adnotacją Poland. Business Harbour,
 • pracownicy upoważnieni do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce,
 • cudzoziemcy, którzy przez 3 lata przed złożeniem wniosku nieprzerwanie mieszkali w Polsce (pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy),
 • obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy, którzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę byli zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku – zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Wydaje się więc, że mnogość okoliczności, które zwalniają z tego dodatkowego obowiązku jakim jest uzyskanie informacji starosty wymaga szerokiej, a przede wszystkim aktualnej wiedzy w zakresie prawa pracy oraz prawa migracyjnego, aby móc skutecznie zoptymalizować proces zatrudniania cudzoziemców do swoich potrzeb.

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354); 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę z dnia 30 listopada 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2291).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 154);

 

Stan prawny aktualny na dzień 16 lutego 2023 r.

 

Nasza kancelaria świadczy usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej, w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu.


Wracaj
Autor: Jakub Powichrowski
lut 16, 2023 Kategoria: Prawo pracy
Powrót

Kontakt


Czyżowski Żukowski
Kancelaria adwokacka sp. p.
ul. Józefa Sierakowskiego 4a/34
03-712 Warszawa

tel.: 
+48 22 412 28 82
e-mail: 
biuro@czyzowski-zukowski.pl 
Godziny pracy Kancelarii: 
9:30 - 16:30

NIP: 525-246-53-10
REGON: 142049654
KRS: 0000338874
Numer rachunku bankowego (ING Bank Śląski):
61 1050 1025 1000 0092 0693 8582

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji